Pravidla pro poskytování nadačního příspěvku Nadace Nova

(dále jen „Pravidla“)

 

Tato Pravidla upravují podmínky poskytování nadačních příspěvků Nadací Nova, IČO: 26164698, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, Hlubočepy (dále jen „Nadace“), zejména podmínky výběru příjemců a uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „Smlouva“).

  1. Základní ustanovení

  1. 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s účelem Nadace, tedy k podpoře kulturních, sociálních a zdravotních projektů a aktivit, a to zejména těch, které se týkající dětí všech věkových kategorií (do 18 let).

  1. 2. Vizí Nadace je zabezpečení štěstí znevýhodněných dětí. Nadace se zaměřuje na pomoc dětem a mladistvým, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují pomoc ke zkvalitnění života. Nadační příspěvky mají sloužit na pomoc konkrétním rodinám a dětem a má z nich být hrazena zdravotní péče, vzdělání, domácí péče, příspěvek na kulturu a umění, sport a aktivity na podporu smysluplného trávení volného času.

  1. 3. Nadace v odůvodněných případech pomáhá také právnickým osobám.

  1. 4. Nadační příspěvky se přiznávají výhradně na základě uvážení správní rady Nadace a těchto Pravidel.

  1. 5. Nadace může dle potřeby vyhlásit veřejnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí nadačního prostředku pro konkrétní specificky zaměřené projekty.

  1. 6. Poskytování nadačních příspěvků umožňují peněžité prostředky, které Nadace získává především od třetích osob, a to mimo jiné prostřednictvím veřejné sbírky (registrace u Magistrátu hlavního města Praha, č.j. 1105901/2016, Sp. zn. S-MHMP/1100046/2016). Nadace přijímá peněžité prostředky na zvláštní bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s., č. ú. 4228732329/0800, který slouží výhradně pro účely veřejné sbírky. Přispěvovatelé mohou při poskytování peněžitého daru Nadaci zvolit konkrétní variabilní symbol, a to buď některý z kontinuálně existujících variabilních symbolů či variabilní symbol, který je Nadací zveřejněn na ad hoc bázi pro konkrétní dílčí projekt Nadace. Bližší informace týkající se veřejné sbírky a variabilních symbolů, prostřednictvím nichž může přispěvovatel směřovat svoji pomoc na konkrétní projekt, jsou dostupné na internetových stránkách Nadace http://www.nadacenova.cz/chci-pomahat. 

  1. 7. „Žadatelem“ se rozumí osoba, která předložila žádost o poskytnutí nadačního příspěvku (zpravidla zákonný zástupce, případně dítě samotné), příjemcem“ se rozumí osoba, které je nadační příspěvek určen, příjemcem tak může být i osoba odlišná od žadatele. V případě, že je žadatelem třetí osoba, odpovídá takový žadatel za to, že nebude zasaženo do práv potenciálního příjemce a k vyplnění formuláře žádosti je povinný získat příjemcův písemný souhlas.

 1. 8. Třetí osoby mohou své případné podněty na poskytnutí nadačního příspěvku  zasílat na e-mailovou adresu: nadace@nova.cz.  

 

  1. Žádost o nadační příspěvek 

  1. 1. O nadační příspěvek lze požádat prostřednictvím řádně vyplněného formuláře žádosti o udělení nadačního příspěvku (dále jen „Žádost“), který je dostupný na internetových stránkách Nadace: http://www.nadacenova.cz/potrebuji-pomoci. Nedílnou součástí Žádosti jsou i přílohy.

  1. 2. Žádosti jsou přijímány v průběhu celého kalendářního roku. 

  1. 3. Žádosti, které splňují formální i věcné požadavky, jsou postoupeny k dalšímu hodnocení.  Žádosti neodpovídající vizi a účelu Nadace jsou z dalšího hodnocení vyřazeny a správní radou Nadace zamítnuty. Neúplné Žádosti jsou dle konkrétních okolností z dalšího hodnocení vyřazeny a správní radou Nadace zamítnuty nebo je Žadatel v odůvodněných případech vyzván k doplnění své podané Žádosti.

  1. 4. Nadace má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení Žádosti.

 1. 5. Nadace přiměřeně informuje veřejnost o své činnosti prostřednictvím svého zakladatele, TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, Hlubočepy (dále jen „TV Nova“). Nadace ve spolupráci s TV Nova zejména pořizuje o vybraných příjemcích nadačních příspěvků audiovizuální nebo obrazový záznam spolu s popisem příjemcova příběhu (dále jen „Reportáž“). Pořizování Reportáží slouží zejména ke zviditelnění činnosti Nadace a ke zveřejnění samotného příběhu příjemce pro účely možného získání další podpory od Nadace či třetích osob. V případě, že si příjemce přeje zůstat v anonymitě, upozorní na to Nadaci ve své Žádosti.

 

  1. Schvalování nadačních příspěvků

  1. 1. Správní rada posuzuje jednotlivé Žádosti a rozhoduje o udělení nadačních příspěvků. Žádosti, které nesplňují formální a věcné požadavky, jsou neúplné, nebo které správní rada posoudí jako nedůvodné, jsou správní radou zamítnuty. Žádosti, které jsou důvodné a kde je tedy možné poskytnout nadační příspěvek, správní rada svým rozhodnutím schválí a rozhodne současně o výši poskytnutého nadačního příspěvku či o tom, že žadateli bude poskytnut nadační příspěvek ve formě věcného daru. Rozhodnutí správní rady Nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

  1. 2. V případě, že žadatel ve své Žádosti konkretizuje výši požadovaného nadačního příspěvku, správní rada Nadace k tomuto požadavku přihlédne při posuzování Žádosti, požadovanou výší však správní rada není nikterak vázána a může na základě vlastního uvážení upravit (snížit či zvýšit) částku poskytnutého nadačního příspěvku oproti požadované částce, případně určit, že příjemce obdrží věcný dar.

  1. 3. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny Žádosti zamítnout a není povinna žadateli toto zamítnutí zdůvodňovat.  

  1. 4. Při posuzování jednotlivých Žádostí správní rada Nadace přihlíží například k důvodnosti Žádosti a potřebnosti pomoci vzhledem k aktuální životní situaci žadatele či jeho rodiny či k reálné možnosti zmírnění následků životní situace žadatele s pomocí Nadace a jí poskytnutým nadačním příspěvkem.

 1. 5. Podklady poskytnuté spolu s Žádostí se žadatelům nevracejí.

 

  1. Pravidla nakládání s nadačním příspěvkem 

  1. 1. Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit v souladu a dle ustanovení obsažených v platných a účinných právních předpisech a ve Smlouvě uzavřené mezi Nadací a příjemcem (prostřednictvím jeho zákonného zástupce).

  1. 2. Pokud je s poskytnutým nadačním příspěvkem nakládáno jinak, než je stanoveno v těchto Pravidlech a ve Smlouvě, je příjemce povinen nadační příspěvek vrátit, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od doručení písemné výzvy Nadace.

 1. 3. Pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku, z důvodu porušení těchto Pravidel, Smlouvy, nebo z důvodu nevyčerpání částky ve stanoveném termínu, je příjemce povinen vrátit část nebo celý nadační příspěvek do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy Nadace příjemce k tomuto úkonu písemně vyzve, příp. do jiné lhůty, kterou Nadace pro vrácení nadačního příspěvku stanoví.

 

  1. Smlouva

 1. 1. Smlouva uzavřená mezi příjemcem (prostřednictvím jeho zákonného zástupce) a Nadací obsahuje zejména:

- výši nebo druh přiděleného příspěvku a způsob jeho poskytnutí; 

- účel, na který byl příspěvek přidělen; 

- závazky příjemce vyplývající z poskytnutí příspěvku;

- termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen doložit veškeré dokumenty prokazující způsob použití nadačního příspěvku; 

- způsob kontroly využití nadačního příspěvku.

 1. 2. Příjemce (zákonný zástupce příjemce) návrh Smlouvy podepíše ve lhůtě stanovené Nadací. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku platnosti a částka přiděleného nadačního příspěvku může být přiznána rozhodnutím správní rady Nadace jinému žadateli coby nadační příspěvek.

 

  1. Kontrola použití nadačního příspěvku 

  1. 1. Nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého nadačního příspěvku, a to zejména v případech, kdy je čerpání příspěvku rozloženo do několika fází.

  1. 2. Příjemce nadačního příspěvku je povinen doložit veškeré dokumenty prokazující způsob použití nadačního příspěvku, zejména zda byl nadační příspěvek použit k účelu dle uzavřené Smlouvy, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy Nadace.

 1. 3. Příjemce poskytne Nadaci do třiceti (30) dnů od použití nadačního příspěvku ke stanovenému účelu zprávu o celkovém hodnocení použití nadačního příspěvku a veškerou fotodokumentaci k použití nadačního příspěvku.

 

  1. Závěrečná ustanovení 

  1. 1. Tato Pravidla se přiměřeně použijí též na případy, kdy žadatelem o pomoc Nadace/následným příjemcem pomoci Nadace je právnická osoba.

  1. 2. Nadace nehradí příjemcům ani třetím osobám žádné náklady a výdaje související s podáním Žádosti, jejím hodnocením, rozhodováním správní rady o zamítnutí či schválení Žádosti či následným jednáním o uzavření Smlouvy. 

  1. 3. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady Nadace a na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok až do uzavření Smlouvy, a to dle podmínek této Smlouvy.

  1. 4. Nadace má právo ve výjimečných případech (zejména z důvodu významné změny okolností týkajících se příjemce, včetně změny osobních a majetkových poměrů příjemce) přistoupit i k odmítnutí poskytnutí části nebo celého přiznaného nadačního příspěvku i v případě, že žadatel byl již písemně informován o přiznání nadačního příspěvku.

 1. 5. Odesláním Žádosti žadatel vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se jimi řídit. Bude-li mezi příjemcem (prostřednictvím jeho zákonného zástupce) a Nadací uzavřena samostatná písemná Smlouva nebo jiná písemná dohoda, s jejímiž ustanoveními budou tato Pravidla v rozporu, mají taková ustanovení Smlouvy nebo jiné dohody přednost před těmito Pravidly.

__________

Poslední aktualizace: 25. května 2018