Informace o zpracování osobních údajů dárců Nadaci Nova

(dále jen „Informace“)

Nadace Nova, IČO: 26164698, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „Nadace“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje.

Tuto Informaci vám poskytujeme, když navštívíte naše internetové stránky, při uzavírání darovací smlouvy, případně při jiné naší vzájemné interakci a je rovněž dostupná na webových stránkách Nadace http://www.nadacenova.cz.

 

 1. Jakého zpracování osobních údajů se tato Informace týká?

Tato Informace se vztahuje na zpracování osobních údajů dárců. Za dárce se považuje:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která se zapojila do naší veřejné sbírky a poskytla nám finanční podporu (dar) jeho zasláním na bankovní účet Nadace zřízený pro účely naší veřejné sbírky bez uzavření písemné darovací smlouvy,
 • Fyzická nebo právnická osoba, která nám poskytla finanční podporu (dar) jeho zasláním na obecný bankovní účet Nadace Nova bez uzavření písemné darovací smlouvy,
 •  Fyzická nebo právnická osoba, která nám poskytla finanční nebo věcný dar a  uzavřela s námi písemnou darovací smlouvu,

(dále společně též „Dárci“).

 

 1. Jaké údaje o vás shromažďujeme

Nadace Nova obecně u Dárců zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje týkající se peněžité nebo nepeněžité podpory. O Dárcích, kteří se zapojí do veřejné sbírky, nebo pouze odešlou finanční podporu na obecný bankovní účet Nadace Nova, zpracováváme pouze jméno, příjmení a výši finančního daru. U Dárců, se kterými uzavíráme darovací smlouvu, zpracováváme kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon nebo e-mail a bankovní spojení.

V případě, že je Dárcem právnická osoba, zpracováváme kontaktní údaje zodpovědného zaměstnance nebo jiné pověřené osoby.

Na žádost Dárce vydáváme potvrzení o přijetí daru, které zpracováváme jako součást účetní a daňové evidence Nadace Nova.

Žádáme Dárce, aby nás informovali v případě, že nastane jakákoliv změna v zpracovávaných osobních údajích, případně změna kontaktní osoby Dárce.

 

 1. Jak a na jakém právním základě využíváme vaše osobní údaje

V souvislosti s poskytnutím daru a případným uzavřením darovací smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje pro potřeby přijetí a evidence daru a případné uzavření darovací smlouvy. Z důvodu naší zákonné povinnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro potřeby vyúčtování příjmů, přípravy výročních zpráv a případně jiných účetních a finančních dokumentů, které se předkládají kontrolním a dozorovým orgánům. Vaše osobní údaje zpracováváme případně i z důvodu informování veřejnosti o tom, jaké má Nadace Nova finanční a jiné zdroje. Požádáte-li nás o zachování vaší anonymity před schválením naší výroční zprávy, vaší žádosti vyhovíme.

Zpracování vašich osobních údajů se zakládá na i) plnění smlouvy, ii) na základě zákonného požadavku, nebo iii) na základě našeho oprávněného zájmu.

 

 1. Jak a komu můžeme sdělovat vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím osobám.

K vašim osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet spolupracovníků Nadace, zejména poskytovatelů služeb v oblasti IT a bezpečnosti.

V některých případech můžeme sdělit osobní údaje společnosti TV Nova, která poskytuje Nadaci administrativní a odbornou podporu, a dále pokud je to nezbytné k naplnění účelu zpracování dle naší vzájemné smlouvy. Se společností TV Nova jsme přijali vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabezpečili každé takové sdělení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv, včetně našich podmínek užívání, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů.

Pokud je to nezbytné, je Nadace oprávněna sdílet osobní údaje i s externími poradci (například právními poradci, účetními a auditory).

Nadace dbá o to, aby poskytovatelé služeb a jiní externí spolupracovníci přijali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů a aby zpracovávali tyto osobní údaje pouze v souladu s pokyny Nadace.

 

 1. Uchovávání vašich osobních údajů a jejich předávání do zahraničí

Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Vaše osobní údaje nejsou dále přenášeny a ukládány mimo území EU a EHP.

 

 1. Vaše práva

Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů (například jejich užívání a zpracování pro potřeby přímého marketingu). Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.

Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. V případě zpracování vašich osobních údajů na základě zákona, uchováváme je po dobu trvání této zákonné povinnosti. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, můžeme zpracovávat, aniž bychom vás o tom dále informovali.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme na našich serverech a serverech třetích osob (včetně externích služeb ukládání na cloud). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. S externími poskytovateli hostingu jsme uzavřeli smlouvy, které zahrnují ujednání o organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Kontaktní údaje

Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese Nadace Nova, Kříženeckého nám. 1078/5, 15200, Praha 5, Česká republika. Můžete se také na nás obrátit prostřednictvím emailu nadace@nova.cz. Dále můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

***

 

Poslední aktualizace: 25. května 2018.

Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme novou Informaci na Webových stránkách Nadace http://www.nadacenova.cz. Pokud jste nám poskytli kontaktní údaje a dovolili nám vás kontaktovat, upozorníme vás na podstatné změny této Informace. Pravidelně kontrolujte, zda se tato Informace nezměnila.