Chci pomáhat Chci pomáhat

Děkujeme, že jste se rozhodli pomoct dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci a potřebují podporu ke zkvalitnění života. Nadace Nova je tu právě pro ně a finančně přispívá na jejich rozvoj v oblastech zdraví, vzdělání, domova včetně podpory kultury, sportu a volného času. Její snahou je i zasáhnout v okamžiku společenských katastrof prostřednictvím humanitární pomoci.

Společně přinášíme dětem úsměv!
Děkujeme
 1. Zvolte výši příspěvku
  O výši Vaší pomoci rozhodujete Vy. Každý příspěvek se počítá.
 2. Jednorázový nebo pravidelný příspěvek
  Staňte se pravidelným dárcem a pomáhejte dlouhodobě. Stačí jenom založit trvalý příkaz na účet vedený u České spořitelny, a.s.
  číslo účtu 4228732329 / 0800.
 3. Vaše pravidelná pomoc umožní Nadaci Nova rozšiřovat pomoc pro větší skupinu dětí a mládeže, a také k naplnění dlouhodobých cílů. O všech projektech budete informováni na stránce Nadace, nebo ve vysílání TV Nova.
 4. Účel pomoci
  Můžete si zvolit, na co budou Vámi zaslané prostředky použity, a to zadáním konkrétního variabilního symbolu.

  Variabilní symboly:
  Zdraví 100
  Vzdělání 200
  Domov 300
  Humanitární pomoc 400

  Pro pomoc Aničce (projekt Běhej lesy) použijte variabilní symbol: 1062021

Nadace Nova rovněž zveřejňuje dle potřeby další variabilní symboly pro jednotlivé dílčí projekty či žadatele o nadační příspěvek, na které může být směřována Vaše peněžitá pomoc. V případě změny okolností si Nadace Nova vyhrazuje právo využít obdržené peněžité prostředky směřované na konkrétní účel či projekt k podpoře jiného jejího projektu či žadatele o pomoc, o jehož podpoře rozhodne správní rada Nadace Nova. Takovou změnou okolností se rozumí například zánik potřebnosti na straně konkrétního žadatele o nadační příspěvek, zamlčení skutečností rozhodných pro přiznání nadačního příspěvku Nadací Nova ze strany žadatele či situace, kdy žadatel již nadále nemá z jakéhokoli důvodu zájem na získání peněžité pomoci od Nadace Nova. Peněžité prostředky připsané na účet veřejné sbírky Nadace Nova bez uvedení konkrétního variabilního symbolu budou v plném rozsahu využity na některý z projektů Nadace Nova na základě rozhodnutí její správní rady.

Žádosti o pomoc dostáváme od diváků TV Nova, které k tomu aktivně vybízíme. Došlé žádosti pečlivě procházíme a posuzujeme podle celé řady aspektů. O schválení či zamítnutí žádostí rozhoduje správní rada Nadace Nova. Dohled nad činností Nadace Nova vykonává dozorčí rada. Finance sesbírané od přispěvatelů jsou shromažďovány na zvláštní bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s., č. ú. 4228732329 / 0800, který slouží výhradně pro účely veřejné sbírky – č.j. 1105901/2016, Sp. zn. S-MHMP/1100046/2016, datum zahájení 27. června 2016 na dobu neurčitou.