Potřebuji pomoci

/ Potřebuji pomoci

Komu a jak Nadace Nova pomáhá?

Nadace Nova se zaměřuje na pomoc dětem a mladistvým do 18let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují pomoc ke zkvalitnění života. Finanční prostředky budou využity na pomoc konkrétním rodinám a dětem. Nadace Nova se zaměřuje na pomoc ve čtyřech pilířích – zdraví, vzdělání, domov (včetně podpory kultury, sportu a volného času) a humanitární pomoc. Z prostředků bude hrazena zdravotní péče, vzdělání, domácí péče, příspěvek na kulturu a umění, sport a aktivity na podporu smysluplného trávení volného času. Nadace je zřízena za účelem podpory kulturních, sociálních a zdravotních projektů a aktivit pro veřejně prospěšný účel.

Kdo může podat žádost o pomoc?

Formulář může vyplnit jenom fyzická osoba, ne právnická.

Žádost o příspěvek Nadace Nova předloží fyzická osoba, která nepracuje, není zaměstnancem, ani zřizovatelem neziskové organizace. 

Nadace Nova v odůvodněných případech pomáhá i právnickým osobám. Právnické osoby nás mohou kontaktovat přímo prostřednictvím emailu – nadace@nova.cz. 


Prosím, vyplňte žádost o pomoc

Údaje žadatele (kdo žádost vyplňuje)

Údaje příjemce pomoci

Podrobnosti o požadované pomoci

Přílohy žádosti

Přiloženo z fotografií

Přiložte oficiální dokumenty, které máte k dispozici. Jejich zasláním zvýšíte váhu Vaši žádostí. Jedná se například o:
Zdraví - potvrzení od lékaře, zdravotnického zařízení apod.
Vzdělávání - potvrzení od vzdělávací instituce, organizace apod.
Domov - potvrzení od sociálního pracovníka apod.Prohlašuji, že jsem tento formulář vyplnil/a úplně a pravdivě.

Souhlasím se zařazením veškerých údajů uvedených v tomto formuláři, včetně údajů osobních a citlivých, jakož i veškerých přiložených fotografií, dokumentů a dalších souvisejících informací do registru žadatelů o nadační příspěvek Nadace Nova a s jejich zpracováním pro účely realizace nadační činnosti Nadace Nova, jakož i s poskytnutím těchto údajů a informací za tímto účelem třetím osobám, zejména společnosti CET 21 spol. s r.o., která je zakladatelem Nadace Nova. S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s tím, aby veškeré údaje, fotografie, dokumenty a další související informace, které jsem vyplnil/a v tomto formuláři, či které případně ještě dodatečně poskytnu, byly v souvislosti s nadační činností Nadace Nova zveřejněny v libovolném médiu, a to ze strany Nadace Nova a/nebo ze strany společnosti CET 21 spol. s r.o., která je zakladatelem Nadace Nova.


V případě, že žádám o pomoc pro třetí osobu, jejímž nejsem zákonným zástupcem, prohlašuji, že jsem od této třetí osoby, případně jejího zákonného zástupce získal/a souhlas s poskytnutím veškerých údajů, fotografií, dokumentů a veškerých dalších informací týkajících se této třetí osoby, které jsou uvedeny v tomto formuláři, či které případně ještě dodatečně poskytnu, Nadaci Nova za podmínek výše uvedených, včetně udělení veškerých souhlasů s jejich zpracováním a zveřejněním, které jsou součástí tohoto formuláře.


Potvrzuji pravdivost všech uvedených údajů

Souhlasím se zveřejněním osobních údajů a příběhu, pro využití zpravodajských, publicistických pořadů a online portfolia CET 21 s.r.o.